How to set jbutton as print button [send to printer]?

Printable View