Listen to two JRadioButton + ons JButton to produce output

Printable View